Side 2 av 3

Vår dugnad

Vi arrangerer dugnad i borettslaget tirsdag 26. april kl. 17.00. Møt opp ved lekeplassen så vil vaktmester dele ut oppgaver som skal utføres. Etter dugnaden vil det bli servert pølser og noe å drikke. Møt opp og ha en hyggelig stund sammen med naboer.

Mvh

Styret

Problemer med E-mail

Godt nytt år

Borettslaget har for tiden problemer med mailsystemet på mottaker posmaster@hubroveien.no og ber dere sende eventuelle mailer til alle 3 mailadressene våre, postmaster@hubroveien. no, vaktmester@hubroveien.no og styreleder@hubroveien.no

Vi håper å løse problemet raskt.

Det vil også i 2022 bli avholdt generalforsamling på samme måte som 2021, det vil si at det ikke vil bli fysisk samling, men papirer vil bli utsendt til beboere og all stemmegiving blir skriftlig og må returneres til styret. Vi kommer tilbake med mer info om dette når tiden nærmer seg.

Mvh

Styret

Info fra styret

Etter vurderinger om de siste års prisstigninger på kommunale avgifter, TV anlegget med internett, forsikringer og generelle samfunnsmessige prisøkninger samt nå oppussing av alle oppganger som ble besluttet på generalforsamling har styret vedtatt å øke husleien. Borettslaget har i de senere år ikke hatt noen husleieøkning og i forhold til sammenlignbare borettslag har vi nå en meget lav husleie. Vi øker dermed husleien fra kr 2.700 pr måned til kr 3.100 pr måned fra 1. juli 2021. Husleien vil fortsatt da være lav i forhold til naboene rundt oss, og vi håper også dermed at vi kan utføre flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i borettslaget.

Vi håper på forståelse for nødvendigheten av husleieøkningen som gjøres etter en helhetsvurdering i forhold til dagens drift.

Det vil tidlig i mai bli oppstart på oppussing av oppganger, og vi ber beboere ta hensyn til malere som kommer til å holde på noen måneder. Husk spesielt barn og nymalte vegger. Arbeidet med sparkling, pussing og maling med 3 farger er beregnet til å ta i overkant av 2 måneder slik at vi håper å være ferdig i løpet av juli måned.

MVH

STYRET

Info fra styret

Vi ser at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er utfordrende og vi har nå gjennomført årets generalforsamling i skriftlig form. Styret vil også i år unngå store ansamlinger av personer og vil dermed ikke arrangere dugnad i borettslaget denne våren.

Vi vil med generalforsamlingens godkjennelse også iverksette oppussing av oppgangene og håper på å få startet dette arbeidet i løpet av våren. Det vil bli innhentet flere tilbud så snart resultatet fra generalforsamlingen er klar.

Vi har hvert 2. år leid inn komprimatorbil slik at beboerne kan få ryddet kjellere og kaste søppel og skrot. I år vil vi ha denne mandag 26. april kl. 18.00. Vi minner om at elektriske artikler og maling eller annet farlig avfall ikke kan kastes i denne bilen. Beboerne må selv være tilstede for å kaste eget søppel på bilen.

Styret ønsker med dette alle beboere en riktig flott vår og vi håper vi også går mot lysere tider med tanke på korona viruset og att vaksinen snart kommer til oss alle. Dermed kan vi også nærme oss en normal tilværelse i samfunnet.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder

Generalforsamling 2021

For å unngå ytterlige smitte av koronavirus vil den ordinære generalforsamlingen i år bli avholdt skriftlig slik at vi ikke behøver å møtes fysisk.

Saksbehandlingen vil da gjennomføres i 3 faser, og styret oppfordrer alle til å sette seg inn hvordan dette foregår. I fase 1 er det utsendelse av innkallelse til beboere og eventuelle spørsmål og innspill. Fristen for forslag til generalforsamling er allerede utløpt den 15. februar.

Fase 2 er etter at styret har mottatt spørsmål innspill fra beboerne. Da sendes det ut et resyme og en stemmeseddel til beboerne. Denne stemmeseddel må da returneres til styret innen angitte frist. Fase 3 er behandling av stemmesedler. Styret vil etter å ha mottatt alle stemmesedlene innen gitt frist, sammen med 2 valgte beboere som tellekorps sende ut endelig protokoll fra generalforsamlingen.

Dette vil bli sendt ut elektronisk til de av beboerne som kan motta dette på mail, og spørsmål og stemmesedler kan også returneres til styret på mail. Til de som ikke har mulighet til å motta dette elektronisk vil det bli levert ut i papirformat.

MVH

Styret

Disponering av garasjer og parkeringsplasser

Det er den siste tiden observert at garasjer eller parkeringsplasser blir brukt til oppbevaring av motorsykler eller mopeder. Styret henviser til reglement for garasjer og parkeringsplasser pkt 7 og pkt 10 som spesifiserer at garasjer og parkeringsplasser kun skal brukes til biloppstilling.

Det vil bli sendt ut brev til de beboere det gjelder, og hvis garasje ikke skal brukes til biloppstilling, vil garasjen bli oppsagt og tildelt neste på venteliste. Ventelisten for bilgarasje en nå så lang at det ikke vil bli godtatt at garasjer brukes til annet enn det de er tiltenkt.

Parkering av andre motorkjøretøy som motorsykler og mopeder av alle kategorier henvises til egne parkeringsplasser i borettslaget.

Mvh

STYRET

Sommer info fra styret

I tiden med nedstenging av samfunnet på grunn av Covid-19 har det også vært en rolig periode i borettslaget. Største aktiviteten i denne perioden er omsetning av leiligheter. Det viser seg at det er et atraktivt borettslag der leilighetene blir solgt etter første visning og med en gjennomsnittspris på ca 3,4 millioner.

Styret vil også minne om at all ombygging av leiligheter som innbefatter flytting av vegger og rom, slik som flytting av kjøkken og bad skal søkes styret på forhånd. Det er ingen automatikk i at slik tillatelse vil bli gitt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i forbindelse med utbyggingen i gammle barnehagen når svar fra Plan og Bygningsetaten foreligger. Planer for el-bil ladere vil også bli tatt opp etter sommeren.

Styret ønsker alle våre beboere god sommer !

Kjell Velde

Styreleder

Rundskriv – parkeringsbestemmelser
Hubroveien Borettslag

Styret har avtale med parkeringsselskapet P-Service AS om kontroll av våre  parkeringsplasser.

Oppstart parkeringsdrift 01.06.2020

Gjesteparkering – skiltet område.
 
Gjesteparkeringsplasser kan kun benyttes av gjester. Parkeringstid for gjester er maks 3 døgn deretter 1 døgn karenstid før ny parkering kan skje.

FOR Å BENYTTE GJESTEPARKERING GJØR FØLGENDE:

Gyldig parkeringskort for plassering i bil, godt synlig for kontroll

Gamle gule gjestekort fra Smart Security må byttes ut med med de nye kortene fra P-service. Dette gjøres på borettslagets kontor onsdager mellom kl 18.00-18.30.

Kort byttes likt mot likt opp til 4 kort.

___________________________________________

Beboere kan ikke benytte gjesteparkeringen

Våre parkeringsplasser er ikke tillatt benyttet av:

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.
  • Kjøretøy med lengde over 5 meter
  • Uregistrerte kjøretøy / vrakbiler vil bli borttauet uten varsel.

FASTE PARKERINGSPLASSER

De som har tildelt faste parkeringsplasser trenger etter igangsetting av digital registrering ikke lenger oblat eller kort i frontrute.  Registreringsnummer på bilen vil bli lagt inn digitalt slik at P-Service vil se at bilen står på riktig plass.

VIKTIG: Bilfører har ansvar og plikt for at kjøretøyet alltid er registrert for kontroll. Kontrollavgifter blir ikke ettergitt / slettet grunnet manglende / ikke registrert kjøretøy.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollsanksjoner, ber vi alle om
å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området blir kontrollert og skiltet etter parkeringsforskrift av 18. mars 2016. Parkeringskontrollen utføres som stikkprøver 24 timer i døgnet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner skal ikke rettes til vaktmester eller styret, men til P-Service AS post@pservice.no

Klager på ilagt kontrollsanksjon gjøres ved å følge instruksjoner gitt på sanksjonen.
P-Service AS
Jerikoveien 26
1067 Oslo

Informasjon fra styret mars 2020

Generalforsamling 2020 er gjennomført på Veitvet skole onsdag 11. mars. Oppmøte på generalforsamlingen var 13 andelseiere og 2 fullmakter. Protokoll vil bli tilsendt andelseierne så snart den er ferdig.

Det er ikke mottatt noen godkjenning fra Plan og Bygningsetaten når det gjelder ombygging av barnehagen. På grunn av store problemer hos etaten har vi måtte vente i hele 12 uker på å få tildelt saksbehandler, og behandlingstiden er nye 12 uker. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi får tilbakemelding.

Det er inngått avtale med P-Service om å ta i bruk deres nettbaserte løsning når det gjelder parkeringsplasser i borettslaget. Det eneste dette har betydning for beboere er at det vil bli delt ut nye gjesteparkeringskort i nærmeste fremtid. Det vil komme oppslag om dette i oppgangene. De gamle gjesteparkeringskortene må da byttes inn mot de nye hos vaktmester.

Våren nærmer seg med stormskritt, og vaktmester begynner straks med feiing og spyling av vei-og parkeringsplasser. I den forbindelse vil biler måtte flyttes fra parkeringsplass i perioder, og melding om dette vil bli gitt i form av rundskriv. Styret ber at dette respekteres og at bilene blir flyttet på det tidspunktet som er bestemt.

Så håper jeg alle våre beboere respekterer myndighetenes krav og anbefalinger vedrørende korona viruset som herjer i landet. Følg hygienerådene, tørk gjerne av dørhåndtak i borettslaget med antiback i din oppgang-vaskerier og kjeller og hold 1 meters avstand fra naboer. Når vi alle deltar på denne dugnaden så håper jeg at unntakstilstanden som nå råder vil gå fort over.

Det er også kommet en del spørsmål om det i år vil bli kjørt bort felles søppel nå på våren. Det vil ikke bli bestilt komprimatorbil i år da dette er noe som er besluttet vi skal gjennomføre annet hvert år og som vi gjennomførte i 2019.

Kjell Velde

Styreleder

Kameraovervåking

Som dere sikkert har lagt merke til er det satt opp kameraovervåking rundt våre søppel siloer. Dette tiltaket ble godkjent på generalforsamling for noen år siden, men vi har ventet med å iverksette tiltaket. Når vi nå besluttet å sette opp kamera så er det fordi det ble så mye etterlatt søppel på utsiden av siloene. Dette er søppel som beboerne selv er pliktig til å fjerne, og det vil bli fakturert med kr 1000.- til de som hensetter søppel rundt siloene.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »