Forfatter: Kjell Velde (Side 1 av 3)

Utbygging av barnehagen

Entrepenør har kommet godt i gang med å bygge de 3 leilighetene i Hubroveien 6 F/G/H som blir den nye adressen. Det er desverre blitt en del støy den siste tiden på grunn av at det nå gjennomføres arbeid på betongvegg og samtidig slipes betonggulvene. Dette arbeidet skal være ferdig uke 5. Deretter er det stort sett snekker, elektriker og rørlegger arbeid som skal gjennomføres og dette støyer ikke like mye. Som tidligere varslet må det påregnes en del støy på dagtid, det er ikke mulig å gjennomføre dette uten at det støyer. Vi har kun mottatt en klage på støy fra andre beboere, og styret takker for tålmodigheten dere utviser i denne perioden. Vi håper at arbeidet ferdigstilles i månedsskifte mars/april og at det etter uke 5 vil bli noe mindre støy. Arbeidet skal foregå mellom kl 09.00 og 17.00.

STYRET

Ombygging av barnehagen

Den nedlagte barnehagen i Hubroveien 6 vil nå bli ombygd til leiligheter da kommunen endelig etter mer enn 2 års saksbehandling nå har godkjent planene. Samtidig vil det som tidligere vedtak fra generalforsamling bli bygget støyskjerm foran blokka mot t-banen.
Oppstart vil bli i uke 40-41 og kan medføre noe støy på dagtid.

Mvh

Styret

Ny avtale med Telenor

Styret har inngått ny avtale med Telenor om tv kanaler og internett. Det er lagt opp til samme avtale som eksisterende når det gjelder tv kanaler og kapasitet på internett.

Telenor vil komme rundt til beboerne og bytte WiFi boks og dekoder. Dette byttes til siste modell og det vil oppleves bedre WiFi dekning i leiligheten og en raskere dekoder som også gir klarere bilder.

Dere vil bli kontaktet direkte av Telenor når deres utstyr skal byttes.

Mvh

Styret

Info fra styret

Vi er nå godt i gang med å dele ut brannslukkingsapparater og røykvarslere til beboerne. Vi ber alle om å hente sitt utstyr i henhold til den mail som er sendt ut til alle.

Borettslaget starter i uke 40 med ombygging av tidligere barnehage i Hubroveien 6 til nye leiligheter som tidligere vedtatt på generalforsamling. Vi regner med at arbeidet vil ta 2-3 måneder og i forbindelse med dette vil det bli noe støy på dagtid. I forbindelse med dette vil det også bli satt opp en støyskjerm mot t-banelinjen foran Hubroveien 6.

Mvh

Styret

Nye brannslukkere og røykvarslere

Som vedtatt på generalforsamling skal alle brannslukningsapparater og røykvarslere skiftes ut etter 10 år. Vi har nå innhentet tilbud på dette og apparatene vil bli skiftet i løpet av 2022. Vi kommer nærmere tilbake om når dette skal skje. Vi kommer til å ha en samlet utlevering der beboere kan hente de nye apparatene hos vaktmester når de ankommer. Det vil bli opplyst når de enkelte blokkene kan hente sine apparater når vi vet leveringsdato.

Hundehold !

Det er svært mange hunder i borettslaget for tiden, og styret går nå gjennom søknadene om hundehold for å se om vi har en oppdatert oversikt over hvem som har fått godkjent hundehold. Den enkelte som vi ikke finner søknad på vil bli tilskrevet enkeltvis.

Vi ber også om at dere viser hensyn med tanke på lufting av hund og ikke gjør dette inne på borettslagets eiendom. Det er svært mye hundeavføring rundt om i borettslaget, og dette er ikke noe hyggelig verken for barn som leker eller andre som tråkker i dette. Det er noe få som ødelegger for mange. VIS HENSYN

Mvh

Styret

Vår dugnad

Vi arrangerer dugnad i borettslaget tirsdag 26. april kl. 17.00. Møt opp ved lekeplassen så vil vaktmester dele ut oppgaver som skal utføres. Etter dugnaden vil det bli servert pølser og noe å drikke. Møt opp og ha en hyggelig stund sammen med naboer.

Mvh

Styret

Problemer med E-mail

Godt nytt år

Borettslaget har for tiden problemer med mailsystemet på mottaker posmaster@hubroveien.no og ber dere sende eventuelle mailer til alle 3 mailadressene våre, postmaster@hubroveien. no, vaktmester@hubroveien.no og styreleder@hubroveien.no

Vi håper å løse problemet raskt.

Det vil også i 2022 bli avholdt generalforsamling på samme måte som 2021, det vil si at det ikke vil bli fysisk samling, men papirer vil bli utsendt til beboere og all stemmegiving blir skriftlig og må returneres til styret. Vi kommer tilbake med mer info om dette når tiden nærmer seg.

Mvh

Styret

Info fra styret

Etter vurderinger om de siste års prisstigninger på kommunale avgifter, TV anlegget med internett, forsikringer og generelle samfunnsmessige prisøkninger samt nå oppussing av alle oppganger som ble besluttet på generalforsamling har styret vedtatt å øke husleien. Borettslaget har i de senere år ikke hatt noen husleieøkning og i forhold til sammenlignbare borettslag har vi nå en meget lav husleie. Vi øker dermed husleien fra kr 2.700 pr måned til kr 3.100 pr måned fra 1. juli 2021. Husleien vil fortsatt da være lav i forhold til naboene rundt oss, og vi håper også dermed at vi kan utføre flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i borettslaget.

Vi håper på forståelse for nødvendigheten av husleieøkningen som gjøres etter en helhetsvurdering i forhold til dagens drift.

Det vil tidlig i mai bli oppstart på oppussing av oppganger, og vi ber beboere ta hensyn til malere som kommer til å holde på noen måneder. Husk spesielt barn og nymalte vegger. Arbeidet med sparkling, pussing og maling med 3 farger er beregnet til å ta i overkant av 2 måneder slik at vi håper å være ferdig i løpet av juli måned.

MVH

STYRET

Info fra styret

Vi ser at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er utfordrende og vi har nå gjennomført årets generalforsamling i skriftlig form. Styret vil også i år unngå store ansamlinger av personer og vil dermed ikke arrangere dugnad i borettslaget denne våren.

Vi vil med generalforsamlingens godkjennelse også iverksette oppussing av oppgangene og håper på å få startet dette arbeidet i løpet av våren. Det vil bli innhentet flere tilbud så snart resultatet fra generalforsamlingen er klar.

Vi har hvert 2. år leid inn komprimatorbil slik at beboerne kan få ryddet kjellere og kaste søppel og skrot. I år vil vi ha denne mandag 26. april kl. 18.00. Vi minner om at elektriske artikler og maling eller annet farlig avfall ikke kan kastes i denne bilen. Beboerne må selv være tilstede for å kaste eget søppel på bilen.

Styret ønsker med dette alle beboere en riktig flott vår og vi håper vi også går mot lysere tider med tanke på korona viruset og att vaksinen snart kommer til oss alle. Dermed kan vi også nærme oss en normal tilværelse i samfunnet.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder

Generalforsamling 2021

For å unngå ytterlige smitte av koronavirus vil den ordinære generalforsamlingen i år bli avholdt skriftlig slik at vi ikke behøver å møtes fysisk.

Saksbehandlingen vil da gjennomføres i 3 faser, og styret oppfordrer alle til å sette seg inn hvordan dette foregår. I fase 1 er det utsendelse av innkallelse til beboere og eventuelle spørsmål og innspill. Fristen for forslag til generalforsamling er allerede utløpt den 15. februar.

Fase 2 er etter at styret har mottatt spørsmål innspill fra beboerne. Da sendes det ut et resyme og en stemmeseddel til beboerne. Denne stemmeseddel må da returneres til styret innen angitte frist. Fase 3 er behandling av stemmesedler. Styret vil etter å ha mottatt alle stemmesedlene innen gitt frist, sammen med 2 valgte beboere som tellekorps sende ut endelig protokoll fra generalforsamlingen.

Dette vil bli sendt ut elektronisk til de av beboerne som kan motta dette på mail, og spørsmål og stemmesedler kan også returneres til styret på mail. Til de som ikke har mulighet til å motta dette elektronisk vil det bli levert ut i papirformat.

MVH

Styret

« Eldre innlegg